معارفه دبیران محترم با اولیا و دانش آموزان گرامی  
 
 
خانه و مدرسه زماني مي توانند رسالت آموزشي و تربيتي خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند كه هر يك شناخت تربيتي كافي داشته باشند و نقش تربيتي خاص خود را با بصيرت ايفا كنند

معارفه دبیران محترم آموزشگاه با اولیا و دانش آموزان گرامی در آغاز سال تحصیلی جدید نشان از شروعی پرانرژی ،پویا و شاداب برای رسیدن به هدفی ارزشمند است.